شورای فنی تیم های ملی: فرآیند انتخاب تیم های ملی در سال فنی 95-94 اعلام شد

نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

متن این فرآیند به شرح زیر است:

 

فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد ، فرنگی ، ساحلی ، و آلیش (زنان و مردان) کشور در سال فنی 95– 94

 

نفرات مجاز جهت شرکت در مسابقه انتخابی تیم‌های ملی در هر وزن (حداقل چهار و حداکثر دوازده کشتی‌گیر) در تمامی رده‌های سنی در کشتی های آزاد ، فرنگی و سنتی عبارتند از:

1- حداقل دو و حداکثر شش کشتی‌گیر برتر در هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور

2- حداقل یک و حداکثر چهار کشتی گیر از آخرین رقابت های عمومی کشور (OPEN)

3- کشتی‌گیران مدال‌آور آخرین رقابت‌های جهانی در هر رده سنی در صورت احراز شرایط سنی ذیربط .

4- کشتی‌گیران دارای مدال طلا از رقابت‌های نوجوانان جهان در رقابت‌های انتخابی تیم ملی جوانان در صورت احراز شرایط سنی ذیربط.

5- کشتی‌گیران مدال‌آور رقابت‌های جوانان جهان در رقابت‌های انتخابی تیم ملی بزرگسالان.

6-  کشتی گیران دارای مدال طلا از آخرین رقابت های قهرمانی آسیا در تمامی رده های سنی در رقابت های انتخابی تیم ملی همان رده، در صورت احراز شرایط سنی ذیربط.

7- نفرات اول از آخرین رقابت های کشتی پهلوانی کشور ، و یا جشنواره های کشتی پهلوانی در صورت احراز شرایط سنی در رده سنی ذیربط در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی

8 - رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور ، در سال فنی95-94  در قالب فرآیندی خاص، در دو مرحله، و در چارچوب سیاست ها و ضوابط زیر، برگزار خواهد  شد:

الف - مرحله اول : انتخابی مرحله اول تیم ملی در قالب رقابت های جام بین المللی تختی با حضور کشتی گیران واجد شرایط زیر برگزار خواهد شد :

1- الف : حداقل 2 و حداکثر 4 نفر برتر از آخرین رقابت قهرمانی کشور (رقابت های قهرمانی کشور و رقابت های عمومی کشور در سال 94 به صورت ترکیبی با اعطا سهمیه به استان ها در قالب یک مسابقه برگزار می شود)

2- الف : اعضای تیم ملی شرکت کننده در آخرین رقابت های جهانی کشتی آزاد و فرنگی جوانان.

3- الف : دارندگان مدال طلا و نقره از آخرین رقابت کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا (قطر2015)در رده سنی بزرگسالان.

4- الف : نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور در رشته کشتی پهلوانی در رده سنی بزرگسالان

5- الف : کشتی گیران ملی پوش شرکت کننده در رقابت های جهانی سال 2015 بزرگسالان در آمریکا که نتوانسته اند مدال و سهمیه مسابقات گزینشی المپیک را کسب نمایند .

6- الف : کلیه مدال آوران رقابت های جهانی بزرگسالان در سال 2014 در تاشکند در رشته آزاد و فرنگی

7- الف : رقابت های انتخابی تیم ملی در اوزان غیر المپیکی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان ، در یک مرحله و در جام بین المللی تختی انجام خواهد شد .

ب– مرحله نهایی: مرحله نهایی انتخابی تیم ملی با حضور کشتی گیران واجد شرایط زیر برگزار خواهد شد:

1- ب : حداکثر 3 کشتی گیر ایرانی برتر در "جام بین المللی تختی" در هر وزن ، بر مبنای رتبه بندی حاصله.

2- ب : کلیه کشتی گیرانی که موفق به کسب سهمیه حضور در رقابت های المپیک از مسابقات گزینشی شده باشند.

3- ب : حداکثر یک کشتی گیر ،در هر وزن، از میان کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های جام تختی ،بنا به تشخیص کادر فنی ذیربط و پذیرش مدیران تیم های ملی مربوطه .

4- ب : کشتی گیرانی که در اوزان المپیکی علاوه بر کسب سهمیه از رقابت های گزینشی مسابقات جهانی آمریکا 2015 ، موفق به کسب مدال طلا نیز شده باشند ، صرفاً در اوزان ذیربط، با کشتی گیر برتر، از رقابت میان کشتی گیران واجد شرایط در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی همان وزن ، حداکثر سه مسابقه (برای اخذ نتیجه دو برد از سه کشتی )خواهند داشت.

5- ب:کشتی گیرانی که در اوزان غیر المپیکی در رقابت های جهانی سال 2015موفق به کسب مدال شده باشند ، مجوز حضور در رقابت های مرحله نهایی انتخاب تیم ملی در اوزان المپیکی را  ، دارا خواهند بود.

 

توضیحات :

1- تمامی رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در تمامی رده‌های سنی به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.(مفاد این بند به دلیل ضوابط ملاک عمل در جام بین المللی جهان پهلوان تختی ، در مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان اعمال نخواهد شد)

2- در تمامی رقابت های قهرمانی کشور ، و رقابت های عمومی کشور (OPEN) در تمامی رده های سنی ، رقابت های سوم – چهارمی ، پنجم – ششمی برگزار خواهد شد . مفاد مورد نظر این بند در جام بین المللی تختی نیز اعمال می شود .

3- دو کـشتی گـیر بـرتر هر وزن (فینالیست‌ها) در رقابت های انتخابی تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر برتر رقابت های انتخابی تیم ملی خواهد بود.

4- زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم های ملی حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.(اوزان المپیکی در رده سنی بزرگسالان کشتی آزاد و فرنگی، بر مبنای شرایط گزینشی پیش آمده، می توانند ، از مفاد این بند مستثنی باشند)

5- هر گونه تغییر وزن کشتی گیران از اوزان مجاز ، به وزن دیگر در رقابت های انتخابی تیم ملی در تمامی رده های سنی ، صرفاً با درخواست هیات کشتی استان ذیربط ، و با مجوز کادر فنی و تایید نهایی مدیر تیم های ملی مربوطه ، امکان پذیر خواهد بود.

6- کشتی گیران اول تا ششم رقابت های انتخابی تیم ملی در تمامی رده‌های سنی در هر وزن، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال فنی را تشکیل می دهند.

7-  ضوابط و مقررات داوری در کلیه رقابت های تعیین شده در فرآیند انتخابی تیم‌های  ملی کشتی کشور بر مبنای ضوابط و مقررات جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود .

8- حضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان ها غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور و رقابت‌های عمومی (OPEN) ، مشمول جرائم بخشنامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/92 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

9-  تشخیص فنی کادر‌های فنی تیم‌های ملی کشتی کشور ،در تمامی رده‌های سنی ،در خصوص تعیین تعداد کشتی گیر شرکت کننده در انتخابی تیم ملی (حداقل چهار و حداکثر دوازده کشتی گیر)، می‌باید به گونه ای باشد ،که قاعده   "رده بندی" کشتی گیران از رقابت های "مبنا"، نقض نگردد . (موضوع ردیف 3 – ب از بند هشتم این فرآیند از مفاد این بند مستثنی خواهد بود)

10- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی ،در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت‌های مذکور(حداقل پیش از زمان وزن‌کشی) به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط، جهت بررسی کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ،به حوزه فنی مدیریت تیم‌های ملی مربوطه ارائه نمایند. پس از تائید اولیه حوزه مدیریت فنی یادشده، بـررسـی و اعــلام نظر کمیته پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط، و بررسی مستندات مرتبط در "کمیسیون پزشکی خاص" بوده ، و عدم حضور کشتی گیر ذیربط در زمان مقرر در کمیسیون فوق‌الذکر، به منزله‌ی حذف از رقابت های انتخابی تیم ملی قلمداد می‌شود.

11- در اوزانی که پس از برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی، از نظر کادر فنی ذیربط ،در انتخاب نفر برتر آن وزن ،ابهام وجود داشته باشد، بنا به پیشنهاد کادر فنی و در صورت تایید شورای فنی مربوطه می‌توان، از طریق اعزام نفرات برتر اوزان مرتبط ،به تورنمنت‌های بین المللی، و یا برگزاری رقابت‌های درون اردویی، نسبت به رفع ابهامات احتمالی اقدام نمود .

12- مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی، حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، و کسب نتایج برتر در رقابت‌های مذکور خواهد بود. ولکن علاوه بر اصل مذکور (حضور و کسب نتیجه در انتخابی تیم ملی)، رعایت نظم اردویی، فقدان آسیب دیدگی های جدی، و دستیابی به آمادگی فنی، جسمی، و روانی مناسب برای حضور در رقابت های بین المللی اصلی (جهانی و آسیایی)، و داشتن سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از رقابت های بین المللی خارجی، در تعیین نفرات برتر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ملاک عمل می باشد . نفرات برتر تیم های ملی کشتی در تمامی رده‌های سنی پانزده روز مانده به رقابت‌های اصلی با پیشنهاد مدیران تیم های ملی و تایید نهایی شوراهای فنی تیم های ملی کشتی کشور معرفی می‌شوند.

13- مبنای حضور کشتی گیران در جام های بین المللی "شاهد"، "یادگار امام(ره)"، و "روز جهانی کودک" به شرح زیر خواهد بود:

- حداکثر 6 نفر برتر هر وزن ،از آخرین رقابت های قهرمانی کشور

- کشتی‌گیران ملی‌پوش در آخرین رقابت‌های جهانی جوانان در صورت احراز شرایط سنی برای جام شاهد

- کشتی‌گیران دارای مدال طلا از آخرین رقابت‌های جهانی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی برای جام شاهد

- کشتی‌گیران ملی‌پوش در آخرین رقابت‌های جهانی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی برای جام یادگار امام(ره)

14- حوزه‌های مدیریت تیم‌های ملی کشتی کشور، حداقل یک ماه پیش از برگزاری رقابت‌های عمومی کشور(OPEN) ، در تمامی رده‌های سنی، نفرات واجد شرایط رقابت‌های قهرمانی کشور در هر وزن را ،برای حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی اعلام خواهد کرد.

15- مبنای انتخاب کشتی گیران برای حضور در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان در سال 2016 ، در اوزانی که در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی آنها برگزار شده است ، نتایج حاصل از رقابت های انتخابی تیم ملی ، و در سایر اوزان ، بر مبنای نتایج حاصل از جام بین المللی تختی ( رقابت های مرحله اول انتخابی تیم ملی در اوزان المپیکی و مرحله نهایی در اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.

16- مبنای انتخاب کشتی گیران برای حضوردر رقابت های آسیایی کشتی آزاد و فرنگی 2016 تایلند، در رده سنی بزرگسالان ، نتایج و عملکرد حاصل از رقابت های جام بین المللی تختی خواهد بود .

17- به منظور قدردانی و حمایت از پذیرش میزبانی مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات عمومی (OPEN) هر استان می تواند علاوه بر سهمیه مندرج در بخشنامه ذیربط ، یک تیم (در هر وزن یک کشتی گیر) بیش از سهمیه تعیین شده جهت حضور در رقابت های مذکور معرفی نماید .

18- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های عمومی(Open) کشتی آزاد  و فرنگی در تمامی رده‌های سنی  عبارتند از:

1-16-  تیم اول کشور  :32 کشتی گیر

2-16-  تیم دوم و سوم کشور  : 24 کشتی گیر

3-16- تیم چهارم،پنجم و ششم کشور : 20 کشتی گیر

4-16- تیم هفتم،هشتم،نهم و دهم کشور: 16 کشتی گیر

5-16- تیم یازدهم تا بیستم و یکم کشور : 12 کشتی گیر

6-16- از تیم بیست و یکم تا آخر: 8 کشتی گیر

تبصره : مبنای برگزاری رقابت های قهرمانی کشور بزرگسالان در کشتی آزاد و فرنگی در سال فنی مذکور ،سهمیه بندی مندرج در مفاد این بند بر اساس نتایج حاصل از آخرین رقابت های قهرمانی کشور در رده سنی یاد شده خواهد بود .

19- نحوه برگزاری رقابت های داخلی – ملی اعم از قهرمانی کشور ها ، رقابت های عمومی کشور (OPEN) ، و انتخابی های تیم ملی کشور بر مبنای ضوابط و سیاست های اعلامی فدراسیون کشتی خواهد بود .

20- مبنای انتخاب و حضور کشتی گیران در رقابت های گزینشی المپیک 2016 در کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان ، (برای اوزانی که در مسابقات جهانی 2015 موفق به کسب سهمیه نشده اند) ، کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های مرحله اول انتخابی تیم ملی (جام بین المللی تختی) بدون لحاظ نتایج حاصل از رقابت ایشان در مسابقات مذکور ، بنا به تشخیص کادر فنی ، تایید مدیران تیم های ملی ذیربط ، و پذیرش شوراهای فنی تیم های ملی کشتی خواهد بود.

/ 0 نظر / 24 بازدید