منابع انرژى مورد نیاز رشته کشتى

تأمین انرژى هوازى و بى هوازى هستند که ATP مورد نیاز بدن را از متابولیسم این ۳ ماده اصلى غذایى تأمین مى کنند.

سیستم بى هوازى خود به ۲ سیستم فسفاژن (ATP-PC) و اسید لاکتیک تقسیم مى شود. در حالت عادى مقدار کم و محدودى از مولکول آماده ATP متصل به فسفات در سلول هاى عضلانى وجود دارند که براى تولید انرژى زیاد و ناگهانى نیازى به صرف وقت و طى مراحل متابولیسم سلولى ندارند. در واقع این سیستم فسفاژن منبع انرژى آماده و البته محدودى است که در شروع فعالیت سنگین ورزشى مورد نیاز است.

با ادامه یافتن فعالیت شدید ورزشى بیش از ۲۰ـ۱۰ ثانیه، سیستم بى هوازى اسید لاکتیک شروع به کار مى کند. در این سیستم طى چندین سرى فعالیت هاى بیوشیمیایى پیچیده مولکول هاى مواد کربوهیدرات شکسته مى شوند و تولید انرژى (ATP) مى کنند. در این سیستم به علت عدم وجود اکسیژن کافى، مولکول هاى کربوهیدرات به طور ناقص مى سوزد و حاصل این فرایند علاوه بر تولید انرژى، مقادیرى اسید لاکتیک نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که در این سیستم فقط مولکول هاى کربوهیدرات (مواد قندى) قابل استفاده هستند. این مواد قندى در بدن تبدیل به مولکول هاى گلیکوژن شده و در سلول هاى عضلات و کبد ذخیره مى شوند. کشتى گیرانى که در آستانه رقابت ها تصمیم به کاهش وزن خود مى گیرند و میزان غذاى روزانه خود را کاهش مى دهند، با کمبود مواد قندى و خالى شدن ذخیره هاى گلیکوژن مواجه مى شوند که این خود مى تواند راندمان ورزشى شان را به شدت کاهش دهد. تحقیقات نشان داده است که با شروع فعالیت سنگین ورزشى، فقط پس از چند ثانیه، به دنبال شروع فعالیت سیستم اسید لاکتیک، این ماده در سلول هاى عضلات ترشح و سپس در جریان خون دیده مى شود. از طرفى سیستم هاى کنترل و تصفیه بدن شروع به دفع نمودن این ماده اسیدى مى کنند. در ادامه فعالیت سنگین، تجمع اسید لاکتیک در عضلات و خون به تدریج افزایش یافته و به مراتب بیشتر از میزان دفع آن مى گردد که ادامه این روند به شدت محیط سلول هاى عضلانى و جریان خون را که در حالت عادى کمى قلیایى هستند به سمت اسیدى شدن هدایت مى کند. زمانى که این تجمع از میزان تقریبى ۴ میلى مول بر لیتر خون بالاتر رود (بالاتر از حد آستانه اسید لاکتیک) اسیدوز متابولیک (MetabolicAcidosis) ایجاد مى شود. اسیدوز با چندین مکانیسم به کاهش قدرت عضلات و اختلال تمرکز و هوشیارى سیستم عصبى منجر مى گردد که در کل باعث افت قواى بدنى و کاهش چشمگیر در قواى مطلق ورزشکار مى شود. این شرایط تخریبى غالباً زمانى بروز مى کند که فعالیت شدید ورزشکار در حد ماکزیمم بین ۵ الى ۲ دقیقه طول بکشد.

همانطور که ذکر شد کاهش PH خون ناشى از اسیدوز متابولیک، با چندین مکانیسم باعث کاهش قدرت عضلات بدن مى شود. اسیدوز با کاستن از فعالیت آنزیم هاى مؤثر بر چرخه تولید انرژى و نیز با ایجاد اختلال در انقباض تارهاى عضلانى موجب کاهش قدرت انقباض عضلات و نهایتاً کاهش قدرت، توان و استقامت عضلات بدن مى شوند. در چنین شرایطى است که نقش تمرینات قدرتى و بدنسازى علمى کشتى گیران اهمیت خود را نشان مى دهند. طراحى و اجراى این نوع تمرینات با بالا بردن آستانه اسیدلاکتیک بدن ورزشکاران، سلول هاى عضلات را در برابر تجمع اسید لاکتیک مقاو م تر کرده و باعث افزایش قدرت عضلات مى شوند.

منبع- http://www.persian-area.com

/ 0 نظر / 10 بازدید