زندگی نامه پهلوان پوریای ولی
ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۱ آذر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: زندگی نامه کشتی گیران

زندگی نامه پهلوان پوریای ولی

 

  پوریا ی ولی عا رف ،  شا عر ،  کشتی گیر و پهلوان بزرگ ایرانی  که او را پوریا  ، پیریا ر ، بوکیا ر و بهو کیا ر نیز نا میده اند حدود ششصد یا هفتصد سا ل قبل زندگی می کرد و به علت اشتها ری که در جوانمردی و مردمداری و عرفا ن داشت  در چنا ن  ها له یی از افسا نه ها و با ورها  فرو رفته که ما به حق اطلاعا ت اندکی از وا قعیت ها ی زندگی او داریم .

 

 منا بع غیرموثق   که با  تبلیغا ت  ازبک ها  قوت گرفته  و متا سفا نه جها نی نیز شده و حتی به منا بع جها نی نظیر ویکی پدیا نیز راه یا فته می گویند که  :


 محمود خوارزمی  معروف به پوریا ی ولی  ، عا رف ، شا عر ، کشتی گیر و پهلوان  ایران قدیم  در سا ل ١٢۵۶ میلا دی  برابر با ۶٣۶ هجری شمسی  در شهر خیوه ( شهری  در نزدیکی ها ی مر کز استا ن  خوارزم کشور ازبکستا ن فعلی )  به دنیا آمد و در سا ل  ۱۳۲۶ میلادی مطا بق با ۷۰۶ هجری شمسی  در سن حدودا هفتا د  سا لگی در هما ن شهر درگذشت و هما نجا به خا ک سپرده شد .

 

 ولی برخی از اسنا د تا ریخی نشا ن می دهد که این روایت قطعی نیست . در واقع برخی از منا بع می گویند که

 

 پوریا ی ولی در شهر خوی  در ایران می زیست و محمود خوارزمی که در شهر خیوه زندگی می کرده پسر او بوده است . وجود دو گور یکی در خیوه ( ایشا ن قلعه )  و دیگری  در خوی تا حدی این اظها ر را توجیه می کند . بنا به این منا بع هر دو پهلوان  به علت اشتها ر در جوانمردی  و دلا وری  یکی فرض شدند .

 

 پیداست که منا بع روسی و ازبکی  به دلایلی سعی در  قطعی نشا ن دادن این پندا ر پر از تردید داشته اند که  پوریا ی  ولی هما ن  محمود خوارزمی است  و متا سفا نه تا حدی نیز در این کا ر موفق بوده اند . پررونق بودن آرامگا ه  واقع در خیوه و متروک بودن آرامگا ه واقع در خوی تا حدی  بیا نگر این موفقیت است .

 

 با ری ، به هر حا ل پوریا ی ولی چه  یکی از آن دو بوده باشد یا هردو یا یکی ، یا یکی پدر ودیگری فرزند ،  پهلوان بزرگی بود که آیین پهلوانی را با جوانمردی و آیین عرفا نی درهم آمیخت و ورزش پهلوانی و به ویژه ورزش زورخا نه یی یا کشتی زورخا نه یی را با  پیدایش خود د رمسیری جدید قرار داد

 

 یکی از افسا نه ها یی که دربا ره ی  پوریا ی ولی وجود دارد  می گوید که  پوریا ی ولی به خا طر ازدواج جوان فقیری با دختر پا دشا ه  حا ضر می شود    از   آن جوان شکست بخورد . دختر پا دشا ه شرط ازدواج خود با آن جوان فقیر را غلبه ی  او بر پهلوان بزرگ شهر یعنی پوریا ی ولی قرار داده بود .  پوریا  که برای اقا مه ی نما ز به مسجد می رود  ما در آن جوان را در حا لت نومیدی و رنجوری می بیند  که برای پیروزی پسرش دعا می خواند.  قلب پوریا با دیدن آن صحنه به رقت می افتد و ...                     

 

 درافسا نه یی دیگر آن جوان را هندی معرفی کردند . ..

 

 احتما ل دارد که چنین حا دثه یی رخ داده با شد . ولی واقعا  پذیرش این موضوع که پوریا ی ولی با آن همه اعتقا د به ورزش و آیین پهلوانی حا ضر به زمین خوردن مصلحتی بوده با شد جدا محل تردید است .  درواقع  پهلوان بنا به هما ن قواعد و قوانین پهلوانی حق ندارد در مبا رزه  ترحم نشا ن دهد یا به قصد ترحم  تقلب کند یا پهلوان دیگر را فریب دهد منبع/www.koshti-qazvin.blogfa.com 


آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
 
 
 
td class=0pxtopside-botwidth: 100%;http://persianbox.com/templates/public/pb1/images/side-top.gifdiv style=#2f57a2post-botright br //tda href=